Zaanse Geluiden
Openbare ruimte als huiskamer-

Openbare ruimte als huiskamer-

Een veilige en gezonde stad met voldoende groen en voorzieningen. Is dat haalbaar in de toekomst als de stad groeit? De openbare ruimte, die minder wordt, moeten we delen met meer mensen. We krijgen minder vierkante meters die we zo moeten inrichten dat iedereen zich daar prettig en veilig voelt.

De openbare ruimte is vaak sluitstuk in de discussie over gebiedsontwikkeling. Bij het verstedelijken van de stad of het herinrichten van een wijk wordt  de functie van de publieke ruimte steeds belangrijker. Minder vierkante meters voor meer mensen vraagt om een andere kijk op  kwaliteit en verdeling van de openbare ruimte, waarbij rekening gehouden moet worden met aspecten als mobiliteit, veiligheid, geluid, groen, voorzieningen en gezondheid.

Ontwikkelt de openbare ruimte zich steeds meer tot huiskamer van de stad? Welke rol speelt beleving daarbij?  En hoe kunnen betrokken partijen hierin gezamenlijk optrekken ?

Vakspecialisten krijgen een uitnodiging voor deze bijeenkomst die in juni 2018 plaatsvindt.

Voor verslagen Week Verstedelijking zie link hieronder

Week Verstedelijking – 8 t/m 16 maart 2018