Zaanse Geluiden

Posts Tagged "sarah vermoolen"

Wensvideo en opbrengst ideeën Onze stad voor iedereen/Maak het verschil – 20 februari 2018

Ontdek wat mogelijk is, inclusief wenslunch

Een samenleving waar iedereen mee kan doen. Waar je op de eerste plaats kijkt naar mogelijkheden in plaats van naar beperkingen. Waar we elkaar stimuleren en onderzoeken waar iemand behoefte aan heeft. Zo zou de Inclusieve stad eruit kunnen zien. Funda Müjde is de gespreksleider van de ochtend.

In buurthuis De Lorzie gingen we op dinsdag 20 februari met elkaar het gesprek aan over wensen, mogelijkheden en kansen.

Maak het verschil! Waarbij ieder individu zichzelf kan zijn en we respect hebben/krijgen voor elkaar door naar elkaar te luisteren.

De opbrengst van het Zaanse geluid

 • Communicatie is belangrijk, elkaar kunnen verstaan (gebruik ook gebaren bij kleine kinderen, veel meer in pictogrammen werken, eenvoudige taal gebruiken, taallessen), maar ook echt kunnen luisteren naar de ander en niet invullen of veroordelen.
 • Kinderen van allerlei achtergronden zitten op school en moeten naar elkaar toegroeien
 • Dialoogsessies moeten terugkomen, verschillende groepen moeten met elkaar in gesprek blijven, elkaar leren kennen, angsten en verschillen wegnemen, op zoek gaan naar elkaars overeenkomsten.
 • Ontwikkelen van een eigen mening, los van politieke partijen (polariseren), los van hokjes en vooroordelen
 • Weerbaarheidstraining, kruip niet achter de voordeur, maar durf het gesprek aan te gaan, ‘onbekend maakt onbemind’
 • Burenliefde, praat met je buren, heb begrip voor elkaars situatie, help elkaar.
 • Breder regenboogstembusakkoord, een politiek akkoord waardoor elke doelgroep (LBHTG-groep, maar ook elke geloofsovertuiging, inkomensgroep, afkomst) het gevoel heeft ‘ik mag er zijn’. Zorgen dat het onderwerp op de politieke agenda staat.
 • Taboe bestrijden, diagnosevrij denken
 • Werken vanuit behoefte, maatwerk
 • Nuttig voelen, gezien en gehoord voelen (ook door jezelf)
 • Diversiteit (in de top van) bestuurlijke organisaties
 • Herkenning schept vertrouwen, ontmoeting

Norm instellen is moeilijk, actief diversiteit vragen in wervingstekst

 • Betrokkenheid: Actieve rol voor overheid door campagnes, voorbeeldfuncties, mensen met beperking begeleiden
 • Voorbeeldfunctie bij commerciële organisaties en overheden
 • Gemeente: haal binnen naar buiten en buiten naar binnen.

Samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties, ook met professionals, zoek elkaars verlengde: contact kwetsbare mensen, kennis delen, praktische en korte lijnen en daardoor groter bereik.

 • Dit soort bijeenkomsten, zoals vanochtend, per wijk organiseren. Dag van dialoog, dialoog in actie. Dag van inclusieve samenleving organiseren. Zaans festival. Organiseer multicultureel inclusief festival /dag van dialoog
 • Een gedeeld beeld was: dat het begint bij Verbinden, verschillende groepen met elkaar verbinden om te beginnen bij jezelf door te ontmoeten
 • Om verbinding te realiseren zijn de volgende ideeën gedeeld:
  • Begrip voor elkaar en cultuur
  • Contact maken
  • Verschillende groepen bij elkaar brengen
  • Verbinden begint bij jezelf: Want de maatschappij dat ben jij!
  • Inwoners die zich buitengesloten voelen erbij betrekken
  • Een dag organiseren die in het teken staat van de inclusieve samenleving
  • Zaanse festivals organiseren/meer culturele activiteiten organiseren in de stad
  • Sociaal wijkteams meer met elkaar in contact brengen

Verbinding in de samenleving zoeken. Gezamenlijk doel stellen en die in de praktijk brengen.

 • We moeten af van grenzen stellen aan een ander. Hierbij werd het voorbeeld gebruikt van de slechthorende dame die in haar jeugd te horen kreeg dat ze maar productiewerk in de fabriek moest gaan doen omdat ze nergens anders aan de bak zou kunnen. Ze heeft zich daar niet door laten belemmeren en haar eerste baan was receptioniste en later is ze gebarendocent geworden.
 • Hoe kun je voldoende uitnodigend zijn naar andere mensen zodat ze de stap naar inclusief voelen kunnen maken. Bijv. hoe zorg je dat eenzame mensen in het buurthuis komen? Hoe laag de drempel ook gemaakt wordt, hij kan voor een ander nog steeds heel hoog zijn.
 • Misschien kun je zorgen dat er een ‘smoes’ / hou vast is waar mensen zich in eerste instantie achter kunnen verschuilen. Zoals bijv. spelletjes doen bij koffieochtend. Is dan niet meteen praten, maar je bent iets aan het doen met elkaar. Maar ‘de smoes’ kan ook een tafelschikking zijn, zodat je niet tegenover vaste groepjes zit. Of juist een thema.
 • We hebben gesproken over tolerantie van verschillen in NL en dat het eigenlijk misschien wel meer moet gaan over het accepteren van overeenkomsten. Alle ouders maken zich zorgen om de toekomst van hun kind. Alle ouderen denken na over pensioen en de ongemakken van ouder worden, etc.Verbind vrijwilligers en professionals, en neem de expertise van vrijwilligers serieus
 • Vrijwilligers waar er heel veel van zijn in Zaanstad, hebben vaak veel contacten met mensen die buiten de maatschappij (dreigen te) vallen. En weten ook goed wat er nodig is. Professionals van wijkteams hebben daar lang niet altijd tijd voor. Ga veel meer samenwerken zodat we samen meer impact hebben!
 • Bouw een samenwerkingsplatform voor alle vrijwilligersorganisaties zodat ze van elkaars expertise gebruik kunnen maken en korte en pragmatische lijntjes hebben en daardoor sneller mensen die dat nodig hebben kunnen ondersteunen.
 • Meer verbinding creëren op basis van gezamenlijke doelen die we dan ook gezamenlijk in de praktijk brengen.
 • Inzetten van rolmodellen
 • Sport en inclusiviteit, dat is nu nog best pionieren!De maatschappij, dan ben jij.

En ook nog

 • De deelnemers doen een paar suggesties voor de rol van de gemeente om te komen tot een inclusieve stad.
  • Dat zit vooral in het faciliteren van ontmoeting: nu de buurthuizen commercieel werken kost het accommoderen van ontmoeting geld dat er onvoldoende is. Oproep is dat de gemeente ontmoetingsplekken faciliteert.
  • Ontwikkel workshops ‘stereotyping’ om de vooroordelen ten aanzien van vluchtelingen uit de wereld te helpen.
  • Investeer in de ontwikkeling van vrouwen. Hun rol is belangrijk bij de opvoeding van de kinderen.
  • Zorg ervoor dat mensen ‘naar buiten durven te gaan’. Het ontbreekt nu vooral aan zelfvertrouwen en dat moet worden verbeterd. Taalontwikkeling is hiervoor de basis. Hiermee beginnen! Ook werk wordt door de deelnemers gezien als basis voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen en taal.
 • Bij het ontwikkelen en zorgen voor inclusiviteit hoort de vraag “wat kan je?” het uitgangspunt te zijn en niet : “dat kan jij niet !”

Bekijk de video en luister naar de wensen en ideeën van de tientallen bezoekers die samen een verschil maken.

Themaweek Inclusieve Stad
19 tm 22 februari 2018

Video en verslag Uitdaging hoe blijf je gezond? – 19 februari 2018

Verslag en ‘Spoken word’: Goed gesprek met (kinder)ombudsmannen over inclusieve stad? – 20 februari 2018

Verslag Haal het talent naar boven – 21 februari 2018

Verslag en video Haal ze er weer bij – 22 februari 2018

Verslag Ontmoetingen in de wijk – 19 t/m 24 februari 2018

In gesprek met Zaanstad

Wensvideo en opbrengst ideeën Onze stad voor iedereen/Maak het verschil – 20 februari 2018

Verslag en video Haal ze er weer bij – 22 februari 2018

Iedereen kan in de armoede terechtkomen. Maar hoe kom je weer eruit? Tijdens de week Inclusieve stad was donderdag 22 februari het thema ‘Haal ze er weer bij’.

Journalist Annemiek Onstenk interviewde jaren geleden 150 mensen uit het hele land over schulden en armoede. Dit leverde de Qracht 500 op, een magazine waarvan de oplage van 8500 snel was uitverkocht. In buurthuis Kleurrijk in Peldersveld te Zaandam was het zaaltje goed gevuld. De mix van ervaringsdeskundigen, professionals van organisaties/bedrijven/banken en geïnteresseerden maakte dat er aan het eind een bonte en vooral bruikbare verzameling tips werd ingebracht.

‘Mensen in armoede zijn liever lui dan moe. Ze lopen de kantjes eraf. En ze houden liever hun hand op dan zelf de handen uit de mouwen te steken.’ Annemiek Onstenk: ‘Dat was het beeld dat veel mensen hebben. Daarom besloot ik het hen zelf te gaan vragen om te onderzoeken of dit vooroordeel klopt. De armoedecijfers liegen er niet om. Ik wilde de achter de cijfers mensen een stem en gezicht geven. Veel mensen moesten wel de schaamte overwinnen maar wilden toch graag hun verhaal vertellen. Ik kan je vertellen dat er van de 150 mensen maar één echte ‘uitvreter’ bij zat, die geen zin had om te werken omdat hij al een uitkering kreeg. Voor alle anderen gold dat ze wel aan de slag willen. Fulltime lukt vaak niet, maar de bereidheid om parttime te werken was groot.

Voor deze groep is maatwerk van belang.

Door alle verhalen weet ik dat iedereen in de armoede terecht kan komen. Door schulden, een scheiding, leesmoeilijkheden, mensen die geen werk kunnen vinden en door gezondheidsproblemen.

De grootste schuldeisers zijn de overheid zelf en de verstrekkers van hypotheken.

Annemiek Onstenk (rechts)

Als je bedenkt dat anderhalf miljoen Nederlanders functioneel analfabeet zijn, dan kun je je voorstellen dat het geen zin heeft om eindeloos rekeningen namens de overheid te sturen die mensen niet begrijpen en daarom zelfs niet openen. Daar bouwen de schulden zich snel op. Er is vaak standaardbeleid om de mensen te helpen terwijl maatwerk waarbij je uitgaat van de persoon zelf veel doeltreffender is.

Heel vaak is er een combinatie van meer problemen.

Bij schulden zijn er twee partijen betrokken. Het is veel effectiever als je ze samen de oplossing gaat zoeken dan als je tegen iemand optreedt. Begeleid iemand om zijn gedrag of levenswijze aan te passen, maar je moet wel eerst onderzoeken of iemand dat (al) aan kan.

Toen ik begon met het project wilde ik het Quate 500 (bij wijze van Arme Quote 500) noemen. Maar bijna niemand bleek echt kwaad te zijn. De meesten hadden de veerkracht om weer het licht te zoeken. Vaak waren ze door omstandigheden, door pech of door domme dingen in de armoede terecht gekomen.

Het advies van Annemiek Onstenk: laagdrempelig loket, vroeg signalering en differentiatie naar ‘niet kunners’ en ‘niet willers’. Ontzorg ze, help ze met regelingen. En zie de mens in zijn geheel en probeer het kantelmoment te bereiken.

Rust in je hoofd

Bewindvoerder Manuela (links)

Bewindvoerder Manuela Gillis van Beaufin Bewindvoering en Budgetbeheer betoogde dat rust in iemands hoofd essentieel is. ‘Eerst rust, zet daarna tijdig schuldhulpverlening in en vervolgens kun je onderzoeken in welke mate iemand zelfredzaam is. Zorg dat er ook ruimte is om te leven. De gemeente ziet vaak als eerste dat iemand zijn rekeningen niet betaalt. Dan moet je direct hulp aanbieden zodat de problemen zich niet opstapelen. Bij wijkteams kunnen er avonden worden georganiseerd over de mogelijkheden en oplossingen. Armoede zal er altijd blijven, maar het helpt wel als je eerder op financieel gebied helpt. Een budgetcursus heeft alleen zin als iemand daartoe in staat is. Wanneer een aantal zaken zijn opgelost dan zou vaste lastenbeheer een oplossing kunnen zijn. De persoon krijgt dan zelfbeheer over het geld dat over is. Samen ga je dan een tijd de post openmaken om te zien wat er nog allemaal speelt. Sommige mensen zal je altijd moeten blijven begeleiden, anderen kun je stimuleren om het weer zelf te doen.

Handjes, middelen en kennis

Bas Husslage vertelde over De Zaanse Uitdaging, een organisatie die bedrijven koppelt aan maatschappelijke organisaties en initiatieven, waarbij de bedrijven ondersteunen in middelen, menskracht en materialen. De Zaanse Uitdaging doet dit najaar mee aan de landelijke week van de armoede. Deze week willen ze met zoveel mogelijk Zaanse bedrijven het verschil maken voor mensen die in armoede leven. Bas roept iedereen op die hieraan mee wil doen, of ideeën voor deze week heeft zich bij de Zaanse Uitdaging te melden.

Maak het bespreekbaar

Yvonne Mulder van het Sociaal Wijkteam Assendelft –Westzaan vertelde over het project ‘Iedereen Rijk’. In dit traject heeft het Sociaal Wijkteam eerst allerlei wijkbewoners geïnterviewd over hoe zij tegen armoede aankijken. Daaruit kwam naar voren dat armoede echt een taboe is. Mensen willen de vuile was niet buitenhangen. Om de drempel het over geldproblemen te hebben te verlagen heeft het Sociaal Wijkteam een avond met als thema ‘Iedereen Rijk’ georganiseerd. Een ervaringsdeskundige vertelde daar haar verhaal. Vervolgens was er een markt waar allerlei informatie te vinden was over omgaan met geld. Een groot succes en een eerste stap naar het bespreekbaar maken van geldproblemen. Door het bespreekbaar te maken, kun je een begin maken.

De opbrengst van Zaanse geluiden kun je ophalen via de video

Qracht 500

Annemiek Onstenk is de vrouw achter Qracht 500: ‘Wat in 2013 begon als thuis van multimediaal project Qracht 500 over armoede in Nederland, is veranderd in etalage van het tweede eenmalige magazine Qracht 500, nu over psychische problematiek en werk. In deze tweede Qracht 500, begin 2018 verschenen, vertellen honderd mensen uit het hele land over hun psychische aandoening en kwetsbaarheid, hun ervaringen met werk, participatie en bejegening en over hun wensen en ambities. Mensen die langdurig aan de kant staan en mensen met een baan die hun psychische problematiek verstoppen uit angst hun werk te verliezen of niet meer voor vol te worden aangezien.’

Themaweek Inclusieve Stad
19 tm 22 februari 2018

Video en verslag Uitdaging hoe blijf je gezond? – 19 februari 2018

Wensvideo en opbrengst ideeën Onze stad voor iedereen/Maak het verschil – 20 februari 2018

Verslag en ‘Spoken word’: Goed gesprek met (kinder)ombudsmannen over inclusieve stad? – 20 februari 2018

Verslag Haal het talent naar boven – 21 februari 2018

Verslag Ontmoetingen in de wijk – 19 t/m 24 februari 2018

In gesprek met Zaanstad

Week Inclusieve stad/Maak het verschil – 19 t/m 24 februari 2018

Gelijke kansen voor iedereen! Het verkleinen van de kloof tussen verschillende groepen en ruimte voor diversiteit. Wat is een Inclusieve stad? Een dynamische en diverse samenleving waar mensen uit alle culturen en mensen met allerlei achtergronden en bijzonderheden zich kunnen ontwikkelen en verschillend kunnen zijn. In de week van maandag 19 t/m 24 februari hebben we Zaanse geluiden opgehaald over de inclusieve stad. In bovenstaande strip de opbrengsten in een oogopslag. Nieuwsgierig naar de Zaanse geluiden per bijeenkomst? Onderaan deze pagina staan de links naar de verslagen.

De Zaankanter, 14 februari 2018

 

In de themaweek Inclusieve stad gaan we onderzoeken hoe we in Zaanstad kunnen bouwen aan een inclusieve stad met kansen voor iedereen. Onder het motto: Maak het verschil! Hieronder vind je alle programma-onderdelen waarvoor je je kunt aanmelden via de link.

Wat vind jij belangrijk voor de komende jaren in Zaanstad? We nodigen jou van harte uit om het gesprek hierover aan te gaan. Wat is jouw Zaanse geluid?

Zaanse geluiden wordt georganiseerd door Platform Aan de Zaan, ondersteund door de gemeente Zaanstad en betrokken organisaties.

Verslagen Week Inclusieve stad en meer informatie zie de links hieronder

Video en verslag Uitdaging hoe blijf je gezond? – 19 februari 2018

Verslag Ontmoetingen in de wijk – 19 t/m 24 februari 2018

Wensvideo en opbrengst ideeën Onze stad voor iedereen/Maak het verschil – 20 februari 2018

Verslag en ‘Spoken word’: Goed gesprek met (kinder)ombudsmannen over inclusieve stad? – 20 februari 2018

Verslag Haal het talent naar boven – 21 februari 2018

Verslag en video Haal ze er weer bij – 22 februari 2018

Week Inclusieve stad/Maak het verschil – 19 t/m 24 februari 2018