Zaanse Geluiden

Posts Tagged "leefomgeving"

Verslag en ‘Spoken word’: Goed gesprek met (kinder)ombudsmannen over inclusieve stad? – 20 februari 2018

Wat vormt de inclusieve stad? Wat betekent het? En wat vraagt het van inwoners, organisaties, ondernemers en overheid? Dinsdagavond 20 februari was er een goed gesprek met Ombudsmannen Arre Zuurmond & Anne Martien van der Does en de introductie van de nieuwe Zaanse kinderombudsman medewerker Doby van den Eijkhof. Een kleine vijftig betrokken mensen luisterden en deden mee.

Drie ombudsmannen aan het woord

Inssaf Cherif is vanavond voorzitter. Zij doet een aftrap als het gaat om een Inclusieve stad: ‘Een stad waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt om wie hij/zij is en bijdraagt.

Arre Zuurmond

Arre Zuurmond, Anne Martien van der Does en Doby van den Eijkhof zijn ombudsmannen in de Metropoolregio Amsterdam. Zij vullen nog aan: in een inclusieve stad komt het ontwikkelingspotentieel van iedereen tot wasdom. Dit is niet alleen taak voor de gemeente, juist ook voor de gemeenschap. En als het kinderen betreft is het belangrijk dat iedereen op eigen wijze kan bijdragen aan en ook kan meebeslissen over beleid en praktijk.

Doby van den Eijkhof

Wat doet een Ombudsman eigenlijk? Als je het als burger oneens bent met beleid, dan richt je je tot de raad. Maar als je een klacht of vraag hebt over de uitvoering van beleid, dan kun je bij de Ombudsman terecht. De Ombudsman mag best een beetje eigen wijs zijn. En kan ook patronen ontdekken in klachten, om zo het beleid weer te verbeteren. “Want de beste klacht”, zo zegt Arre, “is een klacht die te voorkomen is.” Doby is het Zaanse sausje op het kinderombudswerk. Hij probeert kinderen, ouders, gemeente en meer te verbinden om samen oplossingen te bedenken.

De gemeente wil nog wel eens werken met strakke protocollen en criteria. Zo bestaan er werkenden en uitkeringsgerechtigden. Dit terwijl mensen die niet volledig kunnen werken ongelooflijk waardevol kunnen zijn voor de samenleving en hiermee betekenisvol leven. Dit noemt Arre social injustice, want groepen worden zo uitgesloten van de samenleving. Anne Martien benadrukt het belang van het binnen sluiten van kinderen. Zo mag de bestedingsruimte van ouders het meegaan met een schoolreisje nooit in de weg staan; hier moeten we samen wat op verzinnen.

De ombudsman komt in beeld als er al sprake is van een conflict. Vooral de Kinderombudsman hamert op het vroegtijdig in gesprek gaan met kinderen. En het gesprek ook breder en dieper laten zijn dan het gedrag in de klas of thuis, bij verzuim. Kinderen kunnen vaak juist een leidraad zijn voor het voorkomen of wegnemen van een conflict.

We laten een filmpje zien van de ochtend over diversiteit. Anne Martien bevestigt het belang van een uitwisseling tussen stad en stadhuis, burger en ambtenaar. Dit geeft een totaalplaatje van een situatie of vraagstuk. Arre ziet graag dat iedereen in zijn/haar waarde wordt gelaten, juist ook als iemand heel bijzonder is en misschien niet altijd in een hokje past. En Doby maakt het tastbaar: een inclusieve samenleving begint bij elkaar groeten en elkaar weten te vinden en te spreken. Taal is soms een barrière, terwijl het ons zou moeten verbinden. “Gemeente vinden hun eigen logica vaak zo logisch”, verzucht Arre. Terwijl een bakker brood bakt, een kapper knipt. En de administratie er dan vaak bij inschiet.

De Gemeenteraad heeft al een Ombudsman aangesteld! Nu nog deze ten volle benutten. De gemeenteraad bevestigt vaak bestaande hokjes, terwijl het moet gaan over het maatschappelijk effect van overheidsingrijpen. De raadscommissies volgen de bestaande structuur, maar zou maatschappelijke thema’s centraal moeten stellen. En het advies van medewerkers en bewoners ter harte nemen. Iemand uit de zaal voegt hier nog aan toe dat de gemeenteraad budgetrecht heeft en dit kan inzetten om haar medewerkers meer buiten aan het werk te zetten.

We gaan in vier themagroepen uiteen. Een korte impressie van de uitkomsten:

In de Jeugdzorg begint alles bij vertrouwen. Vertrouwen van de kinderen, van de ouders. Dan speelt communicatie een ongelooflijk belangrijke rol. Probeer goed naar elkaar te luisteren, vragen te stellen in plaats van oordelen te vellen. En de samenwerking kan nog beter en vroeger, tussen school, thuis, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, de ombudsman, de gemeente en zorginstellingen. Een gemeenschappelijk doel en inzet op versterking van het gezin helpt hierbij.

Diversiteit begint bij het groeten van elkaar en het elkaar leren kennen, verbindingen maken. In 2022 zien we graag het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke organisatie, maar ook diverse andere organisaties, diverser en daarmee krachtiger.

We zijn ons er van bewust dat eenzaamheid in alle groepen en levensfasen kan voorkomen en verschillend kan worden ervaren en geuit. Het betekent dat we nu al moeten investeren in de jeugd: kijk een som je heen, bekommer je om elkaar. Eenzaamheid maakt een samenleving loodzwaar, dus we streven naar: een eenzaamheidsneutraal Zaanstad. Alle ideeën en bijdragen helpen hieraan mee.

In 2022 kijkt de gemeente en ook gemeenschap compleet anders naar werk. Werk betekent dat je iets bijdraagt aan de samenleving; een bijdrage die wordt gewaardeerd. Het Basisinkomen kan iets zijn dat iedereen een zetje geeft naar daadwerkelijk ondernemerschap. We beginnen morgen; iedereen kan iets bijdragen aan de discussie en aan de samenleving. Voor alle veranderingen in werk richten we een Zaanpool op, waardoor werknemers en werkgevers kunnen meebewegen.

Luan vertelt ons het verhaal van zijn vader, die geen vader kon zijn. En van een vriend, die niet mee kan komen in de vaart der volkeren. Zijn boodschap: laten we met liefde naar elkaar omkijken, elkaar insluiten.

Klik hier voor de video met een Spoken word

Een inclusieve stad is een stad voor iedereen. Een stad waar creativiteit en diversiteit gestimuleerd wordt. Een plek waar niemand wordt buitengesloten, aldus Luan Buleshkaj

https://youtu.be/mbRwlZDcZVI

Spoken word van Luan Buleshkaj

Luan Buleshkaj is in 2012 begonnen met spoken word/poetry slam. De Albanese Amsterdammer maakte daarvoor vooral naam als battlerapper bij het platform ‘Punchout Battles’. Sinds Luan entree maakte in de poëziewereld stond hij al op vele podia in Nederland. Denk aan Mensen Zeggen Dingen, Woorden Worden Zinnen, Paginagroots & Poetry International. Luan was in september 2015 huisdichter bij het programma CritiX op FunX. Tevens gaf hij 2 jaar lang elke maandagavond workshops aan vluchtelingen in het AZC te Utrecht. Luab was tijdens het EK 2016 op de NOS te zien als analist van de wedstrijden van Albanië, waarna hij de avonden afsloot met een spoken word-stuk. Hij staat vooral bekend om zijn woordspelingen en gevoel voor improvisatie en is tegenwoordig host van Mensen Zeggen Dingen in Paradiso.

Themaweek Inclusieve Stad
19 tm 22 februari 2018

Video en verslag Uitdaging hoe blijf je gezond? – 19 februari 2018

Wensvideo en opbrengst ideeën Onze stad voor iedereen/Maak het verschil – 20 februari 2018

Verslag Haal het talent naar boven – 21 februari 2018

Verslag en video Haal ze er weer bij – 22 februari 2018

Verslag Ontmoetingen in de wijk – 19 t/m 24 februari 2018

Verslag Gezonde leefomgeving – 6 februari 2018

Welke kansen liggen er om de stad gezonder te maken voor mens en dier? Wat is daarin het meest urgent? Wat is het belang van groen in de wijk? Wat kunnen daken, gevels en voedselbossen bieden?

Dinsdagmiddag 6 februari starten we de week van de Duurzaamheid in de Poelboerderij, het bezoekerscentrum van het Wormer- en Jisperveld. De locatie bevindt zich net buiten Zaanstad, aan het veenweidegebied. Dit vormt als het ware de ‘groene longen’ om de stad.

Jeroen Buijs (Zaans Natuur en Milieucentrum en lokale gids) geeft een korte toelichting op het gebied, waarna we buiten een wandeling maken in een schitterend heldere en vrieskoude lucht. We ervaren hoe mooi het hier is, maar zien we ook het probleem van de bodemdaling. Jeroen staat op een put die vroeger op maaiveld-niveau lag. Nu steekt deze een heel stuk uit boven de grond. Door ontwatering daalt de bodem hier ongeveer één centimeter per jaar en het veen stoot daarbij flink veel CO2 en methaan uit. Wat betreft de biodiversiteit zijn sommige vogelsoorten bedreigd en dat hangt weer samen met de achteruitgang in insecten.

Na de wandeling buigen we ons over de grote kaart van Zaanstad: wat zijn de mooiste stukjes groene leefomgeving? Er wordt veel getekend, aangewezen en uitgewisseld.

Na een korte introductie van Femke Nagel over Zaanse Geluiden volgen er diverse pitches vanuit een verschillende invalshoek.

Presentatie Duurzaamheid leefomgeving

GEZONDHEID – GGD – Anne Marie Merckx & Aniko Kossen

 • GGD houdt zich bezig met medische milieukunde (o.a. fijnstof in relatie tot gezondheid: we voldoen in Zaanstad aan de normen), jeugdgezondheidszorg etc.
 • Maar gaan zich ook meer toeleggen op advisering over een gezonde leefomgeving (mede vanwege de Omgevingswet): luchtkwaliteit, geluid en hoe je de omgeving zo inricht dat deze uitnodigt tot gezond gedrag (bewegen, contact, ontmoeten).

Er wordt gevraagd of de GGD bijvoorbeeld ook kan meedenken over natuurspelen in Assendelft in een verwilderde heemtuin? De GGD geeft aan dat ze zeker in overleg kunnen kijken wat mogelijk is. Contact opnemen met gemeente voor GGD kan via t.moons@zaanstad.nl.

ZORG EN LEEFOMGEVING – Pennemes – Rutger de Graaf

 • Deze zorginstelling doet al veel met groen en natuur. Voor de bewoners van Pennemes, maar ook voor de buurt: daktuin voor natuurbeleving & onderwijs, knuffelkippen, binnen heel veel planten, etc.
 • Alle initiatieven worden gevolgd in het kader van wetenschappelijk onderzoek.
 • Natuur als medicijn: het positief effect op gezondheid en welbevinden wordt benadrukt. Ook helpt het de kosten van zorg beheersbaar te houden. Dit zou veel meer op het netvlies moeten komen van artsen en zorgaanbieders.
 • Ook al is het relatief goedkoop, de financiering hiervoor binnen de zorgwereld is nog lastig.

ECONOMISCH – Natuurverdubbelaars  – Tom Kools

 • Hier wordt benadrukt de waarde/baten van groen en natuur inzichtelijk te maken. Veel mensen zijn zich wel bewust van de kosten van groen, maar niet of nauwelijks van wat het oplevert (kwalitatief en kwantitatief).
 • Zo zijn verschillende meerwaarde slim aan elkaar te koppelen: veel groen in de stad vangt overtollig regenwater op, verlicht riool maar ook goed voor de biodiversiteit.
 • Een groene wijk kan 5-30% hogere huizenwaarde hebben!
 • Groen is goed voor de gezondheid; daarmee kunnen zorgkosten (door obesitas, depressie, angststoornissen, astma etc) dalen.
 • Als we de waarde van groen meer zichtbaar maken kunnen we de groene transitie versnellen.

NATUUR – Zaans Natuur- en Milieucentrum – Jeroen Buijs

en Imkervereniging – Martin Kruidenberg 

 • ZNMC houdt zich bezig met bewustwording/inspiratie (voorbeeldtuinen), biodiversiteit (soortendag) en ecologisch beheer (heemtuin).
 • Zie het recente onderzoek uit Duitsland over de grote achteruitgang van insecten; we weten nog heel veel niet!
 • Natuureducatie is niet erg sexy… Mensen zijn meer bezorgd over hun gezondheid dan over de natuur, dus misschien moeten we daar wel meer op inspelen / meeliften.
 • Er moet nog slimmer maaibeleid komen en nog meer ecologische bermen, dat bevordert de biodiversiteit (bloemen voor bijen, bramen voor vogels etc).
 • Pleidooi voor groenere tuinen, want door verstening loopt de variëteit in bloemen terug en daarmee ook de insectenvariatie. Beverwijk is een “bijen-vriendelijke stad”, gaat Zaanstad volgen?

BELEID Gemeente Zaanstad – Harmke van Dam (groen/waterplan) en Gijs Doeglas (ecologie/biodiversiteit)

 • Het is nog best ingewikkeld om voldoende groen en water in de stad te behouden; als we het open groen in de omgeving niet willen bebouwen wordt de druk binnenstedelijk groter. Door de bodemdaling is er ook extra urgentie.
 • Groen/waterplan van de gemeente biedt een afwegingskader, hoe je bij plannen met de waarden van groen en water kunt omgaan. Meer dan 100 maatregelen denkbaar in het nog te maken uitvoeringsplan. Er is juist nu veel betrokkenheid nodig van bewoners en organisaties om er iets goeds van te maken en groen/water te combineren met alle andere opgaven.
 • Gemeente doet al veel aan ecologisch maaibeheer en ecologische bermen, horen het graag als het niet goed gaat of hoe het nog beter kan.
 • Dit jaar gaat de gemeente het ‘meetnet biodiversiteit’ uitrollen, aan vrijwilligers en organisaties wordt gevraagd om mee te helpen bepaalde soorten te monitoren want daar zit veel kennis over vogels, insecten, vleermuizen etc. Zo komen we te weten hoe het met de soorten gaat, waar de hotspots zitten etc.

Aanwezigen uit de zaal sluiten aan bij dit pleidooi en vertellen over al bestaande ideeën en initiatieven:

 • Buurttuin De Groene Oase start eerste voedselbos in Zaanstad (Poelenburg): in één jaar opgericht, veel enthousiaste bewoners / vrijwilligers.
 • Adoptiegroen Zaandam West: rond 1990 verschillende buren begonnen met wat groen op braak terrein, nu uitgegroeid tot bloemenweide (met sabelsprinkhaan!), houtsnipperpaden, pad door moeras, walnoten, bijenkast, hop-thee; burendagen, landelijke opschoondagen en een educatief doel.

Vervolgens verkennen we met elkaar de kansen die er zijn om een gezonde leefomgeving te creëren en hoe we hoe we elkaar kunnen versterken. De rode draad die uit de twee werkgroepen boven komt:

 • Er zijn al veel groen initiatieven in Zaanstad. Verbindt die meer met elkaar, niet alleen fysiek (ecologische verbindingszones, belangrijk voor biodiversiteit) maar ook verbind ook organisaties/initiatieven (kennisdeling en van elkaar leren). Het zou goed zijn als er een coördinatiegroep vanuit vrijwilligers/organisaties ontstaat, waarbij borging/continuïteit ontstaat.
 • Kom met een duidelijke integrale visie vanuit de omgeving (die leefomgeving, natuur, gezondheid en de economische meerwaarde daarvan verbindt).

Concrete ideeën

 • Een vrijwilligersbrigade die uitrukt bij wateroverlast om mee te denken voor oplossingen;
 • Start een schooltuinen complex in Noord, niet alleen voor kinderen maar ook buurtbewoners (verdienmodel dat je ook de groenten verkoopt etc);
 • Meer groen/natuur-onderwijs op scholen, meer planten in klaslokalen (groen stimuleert het leren!) en meer natuurspeelplaatsen in de stad;
 • Benut Sociaal Wijkteams: zij kunnen groen als middel zien voor ontmoeting, bewegen etc. Zij kunnen bewonersinitiatieven meer ondersteunen en de continuïteit daarvan helpen borgen;
 • Geef een vervolg aan “Operatie steenbreek” à zie de nieuwe campagne voor meer informatie over wat je kun doen met en voor regenwater op nl/klimaatverandering
 • Ga als gemeente creatiever om met Social Return On Investment (SROI) voor contractpartners, zodat ze dit ook met duurzaamheid mogen invullen.
 • De waardering voor groen gaat omhoog als men er ook in kan! Dus bescherm de natuur maar zorg ook voor paden, kano’s, fietsen, theetuinen, freerunning, prutrace.
 • Benut parkeerdaken (groen op dak, en zonnepanelen) – en zorg voor meer groen aan de muren van huizen en gebouwen: “levend” Zaans groen!

Dan volgen er nog twee korte pitches vanuit de gemeente over het gezondheidsbeleid (Tom Moons) en klimaatadaptatie in relatie tot de verstedelijking/woningbouwopgave (“MAAK.Zaanstad”):

 • Er is een nieuwe nota gezondheidsbeleid in voorbereiding, waarin positieve gezondheid het uitgangspunt is (het vermogen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren). Mensen zijn gezond als ze op zes functies scoren, ook bijvoorbeeld zingeving; o.a. 12.000 reacties opgehaald, veel over overgewicht, roken etc. maar ook over eenzaamheid en over stress. Groen heeft een positief effect op gezondheid, hoe kunnen we dat meer benutten?
 • Komende jaren komen er mogelijk circa 20.000 woningen in Zaanstad bij, hoe houden we dan de stad leefbaar? Een groen hard is nodig, ook voor klimaatadaptatie (tegengaan wateroverlast, hittestress, droogte). De komende tijd wordt een perspectief opgesteld samen met bewoners en organisaties voor vier MAAK.Zaanstad-gebieden: Centrum-Oost, Kogerveldwijk, Achtersluispolder en Noord/Wormerveer.

Eind van de dag inventariseren we wat we elkaar te bieden hebben. Daaruit blijkt vooral positieve energie, interesse in natuur, betrokkenheid, initiatief en vertrouwen. Als laatste benoemen we wat we van elkaar nodig hebben:

 • Elkaar weten te vinden (contactgegevens)
 • Een verbindende en duidelijke koers vanuit de gemeente (integrale visie op meerwaarde van een gezonde leefomgeving)
 • Coördinatie en borging van continuïteit van alle initiatieven (Green action task force?)

Er is duidelijk behoefte om elkaar vaker tegen te komen! Er gebeurt al veel en als we dat meer met elkaar verbinden en koppelen aan een duidelijke koers vanuit de gemeente, dan kunnen we elkaar versterken en de groene transitie versnellen!

Meer in de week van Duurzaamheid

verslag Duurzaamheid in de wijk – 7 februari 2018

Verslag Circulair – 7 februari 2018

Verslag Klimaatneutraal – 8 februari 2018

Verslag (Aard)gasloos worden – 9 februari 2018

In gesprek met Zaanstad

Verslag Gezonde leefomgeving – 6 februari 2018

Week Verstedelijking – 8 t/m 16 maart 2018

Zaanstad groeit. Er komen veel nieuwe inwoners bij. Wat betekent dat voor hoe we straks met elkaar wonen en leven in de stad?  Staan we iedere dag in de file om de stad in en uit te komen? Kunnen we onze auto nog wel kwijt? Blijft er nog wel genoeg buitenruimte en groen over? Is het  wel gezond om in zo’n ‘verdichte’ stad te wonen? Voelt Zaanstad nog wel Zaans en wat is dat eigenlijk: ‘Zaans’? Je kunt het ook omdraaien. Ontwikkeling  betekent ook  kansen, nieuwe uitdagingen en nieuwe mogelijkheden. Een stad is immers nooit ‘af’.

Hoe zou Zaanstad er over 20 jaar uit moeten zien wil het een prettige en leefbare plek zijn om in te wonen, te werken, met elkaar te leven en vrije tijd door te brengen? Wat moet er de komende jaren gebeuren om er voor te zorgen dat we de goede kant uit gaan?

In de week van 8 maart tot en met 16 maart heeft Platform Aan de Zaan in samenwerking met architectuurcentrum Babel, ondersteund door gemeente Zaanstad,  Zaanse geluiden opgehaald over verstedelijking. In bovenstaande strip de opbrengsten in een oogopslag. Voor meer verslagen van de bijeenkomsten in de week Verstedelijking zie de links hieronder.

Zicht op Zaanstad – 8 maart 2018

Verslag Op zoek naar Zaanse mythes – 12 maart 2018

Verslag Ik blijf hier wonen want! – 12, 13 en 14 maart 2018

Woondialoog – 12 maart 2018

Gesprek in de wijk – 13 maart 2018

Openbare ruimte als huiskamer- 13 maart 2018

Toekomst van de Zaanse mobiliteit – 15 maart 2018

In gesprek met Zaanstad

 

Week Verstedelijking – 8 t/m 16 maart 2018