Zaanse Geluiden

Posts Tagged "duurzaamheid"

Verslag Gezonde leefomgeving – 6 februari 2018

Welke kansen liggen er om de stad gezonder te maken voor mens en dier? Wat is daarin het meest urgent? Wat is het belang van groen in de wijk? Wat kunnen daken, gevels en voedselbossen bieden?

Dinsdagmiddag 6 februari starten we de week van de Duurzaamheid in de Poelboerderij, het bezoekerscentrum van het Wormer- en Jisperveld. De locatie bevindt zich net buiten Zaanstad, aan het veenweidegebied. Dit vormt als het ware de ‘groene longen’ om de stad.

Jeroen Buijs (Zaans Natuur en Milieucentrum en lokale gids) geeft een korte toelichting op het gebied, waarna we buiten een wandeling maken in een schitterend heldere en vrieskoude lucht. We ervaren hoe mooi het hier is, maar zien we ook het probleem van de bodemdaling. Jeroen staat op een put die vroeger op maaiveld-niveau lag. Nu steekt deze een heel stuk uit boven de grond. Door ontwatering daalt de bodem hier ongeveer één centimeter per jaar en het veen stoot daarbij flink veel CO2 en methaan uit. Wat betreft de biodiversiteit zijn sommige vogelsoorten bedreigd en dat hangt weer samen met de achteruitgang in insecten.

Na de wandeling buigen we ons over de grote kaart van Zaanstad: wat zijn de mooiste stukjes groene leefomgeving? Er wordt veel getekend, aangewezen en uitgewisseld.

Na een korte introductie van Femke Nagel over Zaanse Geluiden volgen er diverse pitches vanuit een verschillende invalshoek.

Presentatie Duurzaamheid leefomgeving

GEZONDHEID – GGD – Anne Marie Merckx & Aniko Kossen

 • GGD houdt zich bezig met medische milieukunde (o.a. fijnstof in relatie tot gezondheid: we voldoen in Zaanstad aan de normen), jeugdgezondheidszorg etc.
 • Maar gaan zich ook meer toeleggen op advisering over een gezonde leefomgeving (mede vanwege de Omgevingswet): luchtkwaliteit, geluid en hoe je de omgeving zo inricht dat deze uitnodigt tot gezond gedrag (bewegen, contact, ontmoeten).

Er wordt gevraagd of de GGD bijvoorbeeld ook kan meedenken over natuurspelen in Assendelft in een verwilderde heemtuin? De GGD geeft aan dat ze zeker in overleg kunnen kijken wat mogelijk is. Contact opnemen met gemeente voor GGD kan via t.moons@zaanstad.nl.

ZORG EN LEEFOMGEVING – Pennemes – Rutger de Graaf

 • Deze zorginstelling doet al veel met groen en natuur. Voor de bewoners van Pennemes, maar ook voor de buurt: daktuin voor natuurbeleving & onderwijs, knuffelkippen, binnen heel veel planten, etc.
 • Alle initiatieven worden gevolgd in het kader van wetenschappelijk onderzoek.
 • Natuur als medicijn: het positief effect op gezondheid en welbevinden wordt benadrukt. Ook helpt het de kosten van zorg beheersbaar te houden. Dit zou veel meer op het netvlies moeten komen van artsen en zorgaanbieders.
 • Ook al is het relatief goedkoop, de financiering hiervoor binnen de zorgwereld is nog lastig.

ECONOMISCH – Natuurverdubbelaars  – Tom Kools

 • Hier wordt benadrukt de waarde/baten van groen en natuur inzichtelijk te maken. Veel mensen zijn zich wel bewust van de kosten van groen, maar niet of nauwelijks van wat het oplevert (kwalitatief en kwantitatief).
 • Zo zijn verschillende meerwaarde slim aan elkaar te koppelen: veel groen in de stad vangt overtollig regenwater op, verlicht riool maar ook goed voor de biodiversiteit.
 • Een groene wijk kan 5-30% hogere huizenwaarde hebben!
 • Groen is goed voor de gezondheid; daarmee kunnen zorgkosten (door obesitas, depressie, angststoornissen, astma etc) dalen.
 • Als we de waarde van groen meer zichtbaar maken kunnen we de groene transitie versnellen.

NATUUR – Zaans Natuur- en Milieucentrum – Jeroen Buijs

en Imkervereniging – Martin Kruidenberg 

 • ZNMC houdt zich bezig met bewustwording/inspiratie (voorbeeldtuinen), biodiversiteit (soortendag) en ecologisch beheer (heemtuin).
 • Zie het recente onderzoek uit Duitsland over de grote achteruitgang van insecten; we weten nog heel veel niet!
 • Natuureducatie is niet erg sexy… Mensen zijn meer bezorgd over hun gezondheid dan over de natuur, dus misschien moeten we daar wel meer op inspelen / meeliften.
 • Er moet nog slimmer maaibeleid komen en nog meer ecologische bermen, dat bevordert de biodiversiteit (bloemen voor bijen, bramen voor vogels etc).
 • Pleidooi voor groenere tuinen, want door verstening loopt de variëteit in bloemen terug en daarmee ook de insectenvariatie. Beverwijk is een “bijen-vriendelijke stad”, gaat Zaanstad volgen?

BELEID Gemeente Zaanstad – Harmke van Dam (groen/waterplan) en Gijs Doeglas (ecologie/biodiversiteit)

 • Het is nog best ingewikkeld om voldoende groen en water in de stad te behouden; als we het open groen in de omgeving niet willen bebouwen wordt de druk binnenstedelijk groter. Door de bodemdaling is er ook extra urgentie.
 • Groen/waterplan van de gemeente biedt een afwegingskader, hoe je bij plannen met de waarden van groen en water kunt omgaan. Meer dan 100 maatregelen denkbaar in het nog te maken uitvoeringsplan. Er is juist nu veel betrokkenheid nodig van bewoners en organisaties om er iets goeds van te maken en groen/water te combineren met alle andere opgaven.
 • Gemeente doet al veel aan ecologisch maaibeheer en ecologische bermen, horen het graag als het niet goed gaat of hoe het nog beter kan.
 • Dit jaar gaat de gemeente het ‘meetnet biodiversiteit’ uitrollen, aan vrijwilligers en organisaties wordt gevraagd om mee te helpen bepaalde soorten te monitoren want daar zit veel kennis over vogels, insecten, vleermuizen etc. Zo komen we te weten hoe het met de soorten gaat, waar de hotspots zitten etc.

Aanwezigen uit de zaal sluiten aan bij dit pleidooi en vertellen over al bestaande ideeën en initiatieven:

 • Buurttuin De Groene Oase start eerste voedselbos in Zaanstad (Poelenburg): in één jaar opgericht, veel enthousiaste bewoners / vrijwilligers.
 • Adoptiegroen Zaandam West: rond 1990 verschillende buren begonnen met wat groen op braak terrein, nu uitgegroeid tot bloemenweide (met sabelsprinkhaan!), houtsnipperpaden, pad door moeras, walnoten, bijenkast, hop-thee; burendagen, landelijke opschoondagen en een educatief doel.

Vervolgens verkennen we met elkaar de kansen die er zijn om een gezonde leefomgeving te creëren en hoe we hoe we elkaar kunnen versterken. De rode draad die uit de twee werkgroepen boven komt:

 • Er zijn al veel groen initiatieven in Zaanstad. Verbindt die meer met elkaar, niet alleen fysiek (ecologische verbindingszones, belangrijk voor biodiversiteit) maar ook verbind ook organisaties/initiatieven (kennisdeling en van elkaar leren). Het zou goed zijn als er een coördinatiegroep vanuit vrijwilligers/organisaties ontstaat, waarbij borging/continuïteit ontstaat.
 • Kom met een duidelijke integrale visie vanuit de omgeving (die leefomgeving, natuur, gezondheid en de economische meerwaarde daarvan verbindt).

Concrete ideeën

 • Een vrijwilligersbrigade die uitrukt bij wateroverlast om mee te denken voor oplossingen;
 • Start een schooltuinen complex in Noord, niet alleen voor kinderen maar ook buurtbewoners (verdienmodel dat je ook de groenten verkoopt etc);
 • Meer groen/natuur-onderwijs op scholen, meer planten in klaslokalen (groen stimuleert het leren!) en meer natuurspeelplaatsen in de stad;
 • Benut Sociaal Wijkteams: zij kunnen groen als middel zien voor ontmoeting, bewegen etc. Zij kunnen bewonersinitiatieven meer ondersteunen en de continuïteit daarvan helpen borgen;
 • Geef een vervolg aan “Operatie steenbreek” à zie de nieuwe campagne voor meer informatie over wat je kun doen met en voor regenwater op nl/klimaatverandering
 • Ga als gemeente creatiever om met Social Return On Investment (SROI) voor contractpartners, zodat ze dit ook met duurzaamheid mogen invullen.
 • De waardering voor groen gaat omhoog als men er ook in kan! Dus bescherm de natuur maar zorg ook voor paden, kano’s, fietsen, theetuinen, freerunning, prutrace.
 • Benut parkeerdaken (groen op dak, en zonnepanelen) – en zorg voor meer groen aan de muren van huizen en gebouwen: “levend” Zaans groen!

Dan volgen er nog twee korte pitches vanuit de gemeente over het gezondheidsbeleid (Tom Moons) en klimaatadaptatie in relatie tot de verstedelijking/woningbouwopgave (“MAAK.Zaanstad”):

 • Er is een nieuwe nota gezondheidsbeleid in voorbereiding, waarin positieve gezondheid het uitgangspunt is (het vermogen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren). Mensen zijn gezond als ze op zes functies scoren, ook bijvoorbeeld zingeving; o.a. 12.000 reacties opgehaald, veel over overgewicht, roken etc. maar ook over eenzaamheid en over stress. Groen heeft een positief effect op gezondheid, hoe kunnen we dat meer benutten?
 • Komende jaren komen er mogelijk circa 20.000 woningen in Zaanstad bij, hoe houden we dan de stad leefbaar? Een groen hard is nodig, ook voor klimaatadaptatie (tegengaan wateroverlast, hittestress, droogte). De komende tijd wordt een perspectief opgesteld samen met bewoners en organisaties voor vier MAAK.Zaanstad-gebieden: Centrum-Oost, Kogerveldwijk, Achtersluispolder en Noord/Wormerveer.

Eind van de dag inventariseren we wat we elkaar te bieden hebben. Daaruit blijkt vooral positieve energie, interesse in natuur, betrokkenheid, initiatief en vertrouwen. Als laatste benoemen we wat we van elkaar nodig hebben:

 • Elkaar weten te vinden (contactgegevens)
 • Een verbindende en duidelijke koers vanuit de gemeente (integrale visie op meerwaarde van een gezonde leefomgeving)
 • Coördinatie en borging van continuïteit van alle initiatieven (Green action task force?)

Er is duidelijk behoefte om elkaar vaker tegen te komen! Er gebeurt al veel en als we dat meer met elkaar verbinden en koppelen aan een duidelijke koers vanuit de gemeente, dan kunnen we elkaar versterken en de groene transitie versnellen!

Meer in de week van Duurzaamheid

verslag Duurzaamheid in de wijk – 7 februari 2018

Verslag Circulair – 7 februari 2018

Verslag Klimaatneutraal – 8 februari 2018

Verslag (Aard)gasloos worden – 9 februari 2018

In gesprek met Zaanstad

Verslag Gezonde leefomgeving – 6 februari 2018

verslag Duurzaamheid in de wijk – 7 februari 2018

Wat betekent onze klimaatdoelstelling voor Zaanstad als je inzoomt op een concrete wijk?

Wat kunnen we nog meer doen, bijvoorbeeld om wateroverlast in de wijk te voorkomen? Wat zijn de belangrijke opgaven de komende tijd en wat hebben mensen nodig om te verduurzamen?

Klik hier voor het Zaanse Verhaal: Help, de buurt overstroomt

Verslag 7 februari

Op woensdagmiddag 7 februari is het team van Zaans geluiden in buurthuis de Kolk in de Rosmolenwijk. We verkennen hoe mensen aankijken tegen duurzaamheid in de wijk en wat we kunnen doen dat nog meer te bevorderen. Na een korte kennismakingsronde en een introductie gaan we in twee groepen aan de slag. In de ene groep zijn mensen op hun eigen manier al bezig met duurzaamheid en hebben al veel ideeën. De andere groep was een interessante samenstelling van mensen die heel conceptueel over duurzaamheid nadenken en mensen die in hun eigen straat of tuin proberen om zo duurzaam mogelijk met de ruimte om te gaan. Hieronder volgt een greep uit de onderwerpen die zijn besproken.

In een van de groepen begon het gesprek met een klein college ‘wat is duurzaamheid nu eigenlijk’. Zo geeft iemand aan zich een beetje te ergeren aan het sentiment dat duurzaamheid alleen met milieu te maken heeft. Het gaat juist om een drietal zaken wordt gesteld: sociaal, milieu en economie.

Om echt duurzaam te zijn moeten alle drie deze elementen met elkaar in balans zijn.

Het sociale aspect is super belangrijk omdat alleen duurzaam worden veel moeilijker is dan om het samen te doen. Mensen lijken steeds minder tijd te hebben voor elkaar en hun kinderen. Vroeger was er gedeelde verantwoordelijkheid voor de opvoeding van kinderen. Nu worden ouders boos als iemand hun kind aanspreekt.

Over het algemeen vindt men de openbare ruimte in de Rosmolenwijk onder de maat. Wijkbewoners merken op dat er veel auto’s aanwezig zijn. Daardoor wordt er minder buiten gespeeld en geleefd. Maar ergens anders de auto neerzetten is ook moeilijk. Ook is er weinig stoepruimte. “Je zou de openbare ruimte eigenlijk eens moeten bekijken vanuit een kinderwagen’’.

Een groep vrijwilligers hebben meegedacht over het ontwerp van het Roggeplein. Vier avonden waarin ze twee uur hebben meegedacht en ontworpen heeft geleid tot een plan. Dit wordt in de groep toegelicht en er is enthousiasme over de opzet. Tips die de initiatiefneemster meegeeft: Inventariseer eerst goed wat je wilt, luister goed naar elkaar en maak notulen.

Over tips gesproken, de tip van kinderen is ‘hou het simpel’. De Kinderraad heeft met kinderen door de buurt gelopen. De ideeën die hieruit kwamen waren onder andere:

 • Plaats prullenbakken die mensen uitnodigen om hun spullen weg te gooien.
 • Maak van saaie plekken iets leuks.
 • Maak kleurrijke zebrapaden.

De verbinding tussen de ontwerpgroep Roggeplein en de kinderraad is gelegd, het ontwerp wordt nu in de kinderraad besproken.

Wijkbewoners merken op dat er weinig groen in de Rosmolenwijk aanwezig is. De meningen lopen uiteen over wat er zou moeten gebeuren om dat op te lossen. Bomen vindt de ene persoon een mooie oplossing maar anderen geven aan al weer allerlei problemen te voorzien met wortels, scheve stoeptegels en kinderwagens. Mogelijke alternatieven zijn geveltuintjes, bakken met veel groen die als schutting fungeren, staalconstructies met beplanting zoals hop of een wingerd.

Net uit Amsterdam naar de Rosmolenbuurt verhuist, miste een inwoner ook het groen in de wijk. In Amsterdam wordt veel gedaan met geveltuinen. De inwoner heeft de interesse voor meer groen bij zijn buren gepeild en is samen met hen in gesprek gegaan met de gemeente. Na afspraken over afmetingen en soorten planten hebben ze nu in de straat geveltuinen. De wens is om meerdere mensen in de buurt te interesseren voor geveltuinen, zodat de buurt nog groener wordt. Ook zoekt hij nog iemand die een groene muur kan maken.

Een greep uit de verrijkende ideeën:

 • Een bijeenkomst organiseren om de interesse te peilen.
 • Goede informatie over geveltuinen op de website van de gemeente.
 • Een wedstrijd onder de buurten ‘wie heeft het mooiste groen?’.
 • Stadslandbouw
 • Regentonnen en schuttingen die regen opvangen
 • Elkaar helpen om elkaars tuin te onderhouden.
 • Eetbare muren.
 • Marktplaats: ‘wie kan een groene muur maken?’.

Op het dak van het wijkzorgcentrum is daktuin Pennemes gemaakt. Vrijwilligers kregen zelf de ruimte om met ideeën te komen. Een groep bewoners heeft zelf moestuinen gemaakt; dit sluit aan bij de beweging ‘Groen, grijs en gelukkig’ waar Pennemes als wijkzorgcentrum mee bezig is. In een enthousiast gesprek dat volgde kwamen de volgende ideeën:

 • Moestuin bij Mennistenerf
 • Zelfoogsttuin
 • Daktuinen met zonnepanelen
 • De provincie organiseert een groenlab

Tot slot wordt er stilgestaan bij de gevolgen van klimaatverandering. Een groep bewoners zet zich in voor de bewustwording van de verandering van ons klimaat. Op 19 februari wordt het eerste Klimaatcafe organiseert in Zaandam en op 27 maart in Krommenie. Meer groen in de buurt helpt als er ineens veel regen valt. Daarom is er op zaterdag 21 april de ‘ruil een tegel voor een plant’ actie i.s.m. tuincentra uit de Zaanstreek. De verbinding met geveltuinen wordt gezien en vanuit deze groep kan een wedstrijd geveltuinen worden opgezet. Ga voor meer informatie over wat je kun doen met en voor regenwater naar duurzaan.nl/klimaatverandering

Er wordt toegelicht dat gevelbeplanting ook isolerend werkt tegen hittestress. Hiermee kan ook rekening worden gehouden bij de indeling van de straat, bijvoorbeeld het midden wat dieper maken zodat regenwater niet over de stoeprand loopt. Ook regentonnen kunnen helpen bij het voorkomen dat de straat onderloopt. Die kunnen als klein bassin dienen. Nederland kan ook nog wel meer doen om de footprint kleiner te maken. Nu heeft elke Nederlander 6,3 hectare nodig om te leven, dat zou minder moeten worden. Sociale druk zou daarbij wel kunnen helpen denken sommige bewoners, andere geven aan om er toch wel een taboe is om de buren aan te spreken op dit soort zaken. “de buurman zou me een beuk verkopen als ik tegen hem zou zeggen dat hij afval moet scheiden”.

Al met al zien bewoners veel kansen om de duurzaamheid te vergroten en worden er al mooie initiatieven gestart. Doorpratend over de verbindingen en de ideeën kwam een groep tot een muzikale wandeltocht langs de dak- en geveltuinen, eindigend op het Roggeplein. En zou het niet  leuk zijn om een award uit te reiken aan de meest duurzame straat in Zaanstad.

Week van Duurzaamheid

Verslag Gezonde leefomgeving – 6 februari 2018

Gratis naar de film An inconvenient Truth 2 – 6 feb 2018

Verslag Circulair – 7 februari 2018

Verslag Klimaatneutraal – 8 februari 2018

Verslag (Aard)gasloos worden – 9 februari 2018

verslag Duurzaamheid in de wijk – 7 februari 2018

Verslag Circulair – 7 februari 2018

Afval is dé nieuwe grondstof. Hoe gaan we  grondstoffen behouden en steeds opnieuw inzetten? We verkennen welke initiatieven er in de Zaanstreek al zijn. Welke kansen liggen er bijvoorbeeld voor textiel en kunststof en welke nieuwe vormen van samenwerken ontstaan er? Wat heeft de komende jaren de grootste urgentie en wat hebben we van elkaar nodig om dit te realiseren?

Klik hier voor het Zaanse Verhaal De start voor circulariteit in Zaanstad

De avond van 7 februari staat geheel in het teken van de circulaire economie. Het werd geopend door de hosts Danielle Schouten, Jacob Passander en Femke Nagel. Vanuit de gemeente is de avond mede voorbereid door Simone Huijs en Lisan Adolf. Er wordt een korte toelichting gegeven over Zaanse geluiden, de nieuwe samenwerking tussen Platform aan de Zaan en de gemeente Zaanstad om geluiden op te halen die in de Zaanse samenleving leven op belangrijke thema’s.

In het begin van de avond pitchen koplopers waar ze mee bezig zijn. Ook partijen zoals de provincie Noord-Holland en Hogeschool InHolland geven hun perspectief. Vervolgens is er ruimte om met elkaar het gesprek aan te gaan, te verkennen waar de kansen en uitdagingen liggen voor Zaanstad. Tot slot benoemen we wat we nodig hebben van elkaar om elkaar te versterken en samen te versnellen. Er waren uiteindelijk circa 30 bewoners, bedrijven, beleidsmedewerkers aanwezig, wat zorgde voor een energieke en inspirerende groep om mee aan de slag te gaan.

Presentatie Duurzaamheid Circulair

Koploper pitches en aanjagers

Na de introductie gaven partijen een korte pitch. Het waren koplopers die al begonnen zijn of partijen die de circulaire economie mede op gang brengen.

 • Eric Klarenbeek – Studio Klarenbeek (bioplastics van algen en 3D printer) – aanwezig met een live verbinding vanuit Frankrijk
 • Joost Bouman – NV Afvalzorg (restmaterialen en circulaire proeftuin)
 • Peter Bas Cremers – Looops (hergebruik kantoormeubilair)
 • Frank Ossen – Runnersworld (hergebruik sportschoenen, en visnetten voor sokken)
 • Hans Bon – Wieland Textiles (textiel hergebruik en sorteren)
 • Hetty Rappard – HET Zaandam (eersteklas 2e hands kleding)
 • Zsuzsa Kozma – Vanilia (recycling kledinghangers, korte keten)
 • Marleen Versteegen – Advin (hergebruik materialen voor Dura Vermeer)
 • Han van Kleef – Assiociate Lector Learning and Development in Organisations van InHolland (verbinding tussen bedrijfsleven onderwijs en onderzoek)
 • Nic Grandiek – Provincie Noord-Holland (kansen Noord-Holland en subsidiemogelijkheden PIM).
 • Bart de Wit – Rabobank (o.a. over de Circular Economy Challenge en het stellen van duurzaamheidsrandvoorwaarden bij het verstrekken van een hypothecaire lening voor bedrijven)
 • Jacob Passander – mede-initiator circulair gilde vanuit het Blauwe Pand.

Na alle pitches is er een korte pauze. Er worden nieuwe contacten gelegd en de aanwezige kunnen op de kaart aangeven waar de circulaire economie in Zaanstad op dit moment tot bloei komt.

Kansen en urgentie

Na de pauze gingen we in groepen met elkaar verkennen waar de grootste kansen liggen en wat de meeste urgentie heeft voor Zaanstad. De voornaamste kansen en urgenties waar de groepen mee kwamen waren:

Samenbrengen

 • Aansluiten/verplichten van materialen paspoort (MADASTER)
 • Databank creëren zodat duidelijk is waar grote bulk materialen te vinden is
 • Zaans Madaster / marktplaats / grondstoffencentrum/bank/hub
 • Urban mining voor kwalitatieve bouwstoffen en producten
 • Maak-industrie grondstoffen en reststoffen koppelen

Materialen

 • Food / Voedselafval (Instock) – Textiel – Bouw  – Verpakkingen
 • Bouw: Hergebruik bouw materiaal voor wegenbouw / beton vanuit gesloopte bouwwerken verwerken in nieuwe betonnen werken (kunstwerken)
 • Verpakkingsmaterialen: kunststof verpakkingsafval-keten; TU Delft, HVC, Zaans verpakkingsketen, Provincie NH. Sterke rol in de regio!
 • Biobased materialen (o.a. algen) in openbare ruimte (o.a. bankjes/palen)
 • Plastic vrije supermarkt in Zaanstad

Biosfeer

 • Composteren kun je leren / In elke wijk een wormenhotel
 • Lokale standslandbouw + compost
 • Grijs water hergebruik, hemel water
 • Groene voedseldaken
 • Biomassa verhaal vermarkten
 • Nederlands voedsel promoten
 • Biomassa uit veenweide:2-5% uitstoot CO2 komt door ons veenweide gebied!!!
 • Potentie innovaties in veenweidegebied

Samenwerking

 • Zaanstad als “hub” voor zelfproductie van bio plastics
 • Creatieve netwerken / uitwisseling ideeën / Creëer een platform / verbinden, netwerken organiseren / samenwerking verbeteren  / Studio Klarenbeek hubs ontwikkelen
 • Circulaire kennis delen / zaans2connect / digitaal kennisplatform / regionaal platform
 • Duurzame innovaties in de bouw/infra in een proeftuin mogelijkheid bieden voor vervolgonderzoek
 • Wie heeft wat nodig, productinnovaties stimuleren om gebruik teststoffen mogelijk te maken
 • Samenvoegen van bedrijvigheid / Circulaire groene straat westzijde / Leegstaande panden voor circulaire startups / focus + samenvoegen op bepaalde bedrijvigheid
 • Samenwerking met andere gemeenten

Instellingen/Onderwijs

 • Jong geleerd is oud gedaan: circulaire economie/duurzaamheid in het curriculum van basisschool en ROC opleiding circulaire economie – Praktijk en experimenteerruimte voor onderwijs – Koppelen onderwijs / praktijk: studenten en ondernemers – Kennis instituut Hbo-opleiding conferentie – Startups financieren

Bewustwording

 • Werk aan bewustwording van Zaankanters – You tube promo film met influencers – go social
 • Nee/nee stickers – Cursus afvalbak wat zit er in? – Kledingruilavonden – Laat zien dat je aan de circulaire economie doet, daarmee stimuleer je anderen – Zien is geloven – Beeldvorming – Het plof-kip principe (bewustwording: ineens schaam je je ervoor dat je het koopt, zou ook met lineaire producten ook moeten gebeuren).

Beleid

 • Circulaire bedrijven voorrang geven in de Zaanstreek (weigeren van lineaire bedrijven)
 • Elk bedrijf verplichten aan de slag te gaan met circulaire economie
 • Subsidie versus beleid vanuit gemeente
 • Statiegeld op plastic (alliantie is getekend maar nu versnellen en lobby uitschakelen)
 • Doelen verbinden (bijv. CO2 – armoede)
 • Lagere afvalstoffen heffing bij duurzaam gebruik of wanneer je energiearm werkt
 • Bioplastic promoten met laag/geen belasting
 • Duurzame energie stimuleren
 • Ondertekenen initiatief statiegeldalliantie
 • Perverse prikkels wegnemen
 • Kijk naar gemeente Hoofddorp; materialenpaspoort van al het vastgoed
 • Hoger percentage (lokaal) MKB in aanbestedingen in Zaanstad. Minder vervoerbewegingen, meer lokale ketenmogelijkheden – Dienstverlening, sterk punt van gemeente.

Overall en overig

 • Focus op slow mobility mobiliteitstransitie
 • Kijk eerst eens bij eigen bedrijf wat je al kan doen
 • De circulaire klant – Echte circulaire keten – Focus op bepaalde bedrijvigheid – Korte ketens
 • Zaanse bedrijvigheid als pluspunt
 • Hoe omgaan met bouw+ afval van al die nieuw te bouwen woningen in MRA
 • Circulair worden kost extra bedrijfsruimte maar terreinen zijn te krap
 • T blije t-shirt.

Wat hebben we nodig om te versnellen?

Tot slot is met elkaar verkend wat we van elkaar nodig hebben om de circulaire economie met elkaar te kunnen versnellen. Hierin konden mensen benoemen wat ze konden bieden of juist nodig hadden van gemeente, bedrijven, instellingen en bewoners.

Overall

Niet lullen maar poetsen – positiviteit – kennis delen en ideeën bespreken met verschillende partijen – betere bundeling – bewustwording.

Bedrijven

 • Inzichtelijk maken wat er is aan initiatieven en ook aan materialen (o.a. vanuit wegenbouw + utiliteitsbouw)
 • Circulaire sessies, Verhalen delen, organiserend vermogen
 • ketensamenwerking
 • concrete hulpvraag
 • inzicht in ambities en kennis
 • Z Corp (a la B Corp)
 • Circulaire financieringsaanvragen
 • CE-challenges voor de Rabobank
 • oude sportschoenen voor Runnersworld.

Bewoners

 • Betere afval scheiding
 • Duurzaamheid als het nieuwe normaal
 • Afnemen lokale circulaire producten
 • Mensen in Zaanstad moeten de nieuwe circulaire verhalen meekrijgen.

Instellingen/NGO’s

 • Stagairs en mogelijkheid tot opdrachten voor studenten
 • Circulaire economie in al het onderwijs (ook lespakket lagere scholen)
 • Circular Economy Challenge (elk half jaar)
 • Financiële ondersteuning.

Gemeente / overheid

 • Functie: Wethouder CE
 • Regelgeving en belasting: Specifieke regelgeving (NEN norrmen) afspreken à NTA – Experimenteerruimte in regelgeving  – Belasting op primaire grondstoffen – PIM!
 • Flexibele omgevingsdienst Noordzee kanaalgebied
 • Aanbestedingen: Duurzame uitdagingen in aanbestedingen – Circulair aanbesteden door gemeente – alleen nog gasloos en circulair laten bouwen in Zaanstad – Geen lineaire bedrijfsvoering meer laten vestigen op bedrijventerreinen Zaanstad (Hoogtij) – Hergebruik opnemen in bouwopgave – Ondersteuning bij aanbesteding – Innovaties door marktconsultaties
 • Startups: Ruimte voor nieuwe circulaire bedrijven – startups – Vervolg op startup Zaanstreek
 • Samenwerking: Faciliteren – Kennisdeling organiseren verbinding en geen verdringing van sociale duurzaamheid en deze duurzaamheid.
 • Onderwijs: Druk op onderwijsinstellingen

We sloten de avond af met een gezellige borrel aan de bar. De circulaire economie komt langzaam op gang maar het bruist al van de energie! Het was duidelijk dat het goed is om af en toe samen te komen. Juist een gemengd gezelschap van circulaire ondernemers (textiel industrie, bouw, design, food), instellingen (o.a. banken en onderwijs) en de overheid (gemeente en provincie) schept ruimte voor het ontstaan van nieuwe samenwerkingen.

Week Duurzaamheid

Verslag Klimaatneutraal – 8 februari 2018

verslag Duurzaamheid in de wijk – 7 februari 2018

Verslag (Aard)gasloos worden – 9 februari 2018

Verslag Circulair – 7 februari 2018

Verslag Klimaatneutraal – 8 februari 2018

Hoe gaan we van een stad die energie verbruikt naar een stad die energie levert? Wat zijn de grootste kansen en opgaven voor onze stad? Welke initiatieven zijn er al, welke bewoners gaan aan kop en welke bedrijfsterreinen zijn al op weg? Wat hebben bewoners, bedrijven, instellingen en gemeenten van elkaar nodig om te kunnen versnellen?

De avond wordt gehost door Femke Nagel en Danielle Schouten, een tweetal duurzaamheid professionals uit de Zaanstreek. Zo’n 25 ondernemers, beleidsmedewerkers en bewoners zijn gekomen. Presentatie Duurzaamheid Klimaatneutraal DEF

We zijn te gast in ’t Lokaal. Dick Dekker (voorzitter  bedrijvenvereniging Noorderveld-Molletjesveer) vertelt kort over dit bijzondere initiatief op het bedrijfsterrein Molletjesveer/Noorderveld. Van hieruit is onder andere ook SAENZ ontstaan, de energie coöperatie van een aantal bedrijven. Op het bedrijfsterrein werken 4500 mensen, bij 150 leden/bedrijven. WOZ-waarde staat centraal: Welzijn, Onderwijs, Zorg.

Dan volgt een kort filmpje, waarin Ruud Koornstra (onze Nationale energie-commissaris) ervoor pleit dat Nederland een koplopersrol in de energietransitie gaat vervullen; met het Deltaplan rond de dijken hebben we laten zien dat we dat kunnen en wat ons dat ook oplevert in de wereld. Ruud herhaalt vaak de boodschap; als het kan, waarom gaan we dan niet sneller?

Hoe kunnen we versnellen in de Zaanstreek?

Pitch koplopers

NXT mobility – Erik Metselaar

 • Nieuw brandstoffen- en energieconcept dat op initiatief van GP Groot is ontwikkeld. Iconische hoge zuilen met zonnepanelen, opvang regenwater etc., binnenkort te openen locatie in Westzaan op het Hoogtij!
 • Waterstof produceren met ander bedrijf samen. Dilemma dat speelt in ons land en ook elders: inzetten op elektrische laadpalen of over op waterstofgas?
 • Pleidooi: delen, van elkaar weten, zo kunnen we versnellen. En duidelijkheid vanuit overheid over een langere periode zodat bedrijven weten waar ze op in kunnen zetten.

Devcon ecosystems – Bart Koopmans

 • Al heel veel zonnepanelen geplaatst, maar er kunnen er ruim 700.000 op daken, dus er is nog veel te doen. Het is een investering welke geld oplevert!
 • Denk klein en groot: als iedereen zijn elektrische deurbel uitzet kunnen we twee kolencentrales sluiten…..En houd je banden op spanning, dat scheelt brandstof!
 • Ondernemers bewust maken van mogelijkheden: benut je dak voor zonnepanelen, Devcon doet de investering en jij als bedrijf huurt ze.
 • Ook bij voetbalclubs, o.a. Fortuna 171 panelen.
 • Pleidooi voor zonneparken op grondgebied, kan echt veel meer; nog maar 2% duurzame energie in Nederland.

SAENZ – Tom Grootjen

 • Lokale energiemaatschappij voor en door ondernemers
 • Nu 60 leden, ¼ van het energieverbruik en 1/3 gasverbruik van het hele bedrijfsterrein
 • Eerste vraag van ondernemers altijd: wat kost het en wat levert het op? Dus hebben ze een bedrijfsmatige aanpak en staan ze ervoor dat ze doen wat we zeggen.
 • Fase 1: gezamenlijke inkoop; ieder lid heeft wat voordeel, maar stukje daarvan als lidmaatschap aan SAENZ betalen; geen subsidie!
 • Fase 2: in eigen beheer opwekken. Onder andere grote daken project 13.000 panelen, met Ecorus en kleine daken project hier 1700 panelen op daken; goede samenwerking met gemeente Zaanstad. Loopt sneller dan gepland.
 • Fase 3: vermarkten en leveren van overschot aan energie aan de buren (direct, niet terug leveren aan het net): gaat binnenkort al van start.
 • Naast zonnepanelen ook t.z.t. gaan nadenken over andere dingen zoals aardwarmte, maar eerst dit afmaken en dan pas het volgende.

Vraag uit de zaal: waarom zonnepanelen en geen windmolens? Provincie: geen nieuwe molens. En kostenplaatje: panelen meer rendement. Misschien nog wel minder hoge molentjes, 7 m?

ZEK, Zaanse Energie Koöperatie – Thecla Graas

 • Onze pioniers! Bestaan sinds 1991 om te laten zien dat er een duurzame energietoekomst is zonder kernenergie en kolen.
 • Eerste windmolen met 100 mensen betaald; draait nog steeds, verkopen energie aan meer dan 100 afnemers nu.
 • Nog steeds geen nieuwe windmolen, ook proberen bij HoogTij maar lukt nog niet, ook vanwege provincie en niet rendabel.
 • Ook bezig met zonnepanelen: manege dak vol en bij een boer in Assendelft. Beide leveren dus niet alleen voor zichzelf maar voor meer mensen.
 • Verder ook bezig met Zaanse bevolking bewust maken (info over o.a. Led verlichting, warmte pompen; ook warmte scans bij mensen thuis welke isolatie ze beste kunnen doen; vrijwilligers, met wat hulp van de gemeente, lespakket).
 • Alles draait op vrijwilligers! Coördinatie ook, kost drie dagen per week.

Bio Bound –Jaap Schotanus met Gert Van Oort

 • Nieuw circulair bedrijf, grond- weg- en waterbouw; maken van een snelgroeiende olifantengras (gebruikt bij Schiphol tegen ganzen) een vulstof en daarvan beton, voor wegen maar ook voor beton-producten in de buitenruimte.
 • Beton stoot normaal veel CO2 uit maar door het gras erin niets meer.
 • Normaal wordt veel beton wel hergebruikt, maar dit gaat verder: circulair product in combinatie met bio waste product (gras dat CO2 opneemt), 57% minder belastend voor milieu.
 • Bij sloop kunnen de elementen weer gescheiden worden en opnieuw gebruikt; denk in grondstoffen, niet in afvalstromen. Nu ook gaan proberen met bermmaaisel.
 • Kosten van een rotonde van bio-beton zijn ongeveer gelijk aan gewone, want het moet gewoon concurreren in kwaliteit (Nen-normen) en kosten.

Zaanschap – Marjan Hoffman

 • Zaanschap is een duurzaam ingerichte locatie met flexibele werkplekken en -kantoorkamers, diverse vergaderruimten, training-, workshop- en/of behandelkamers.Vestigingsplaats is Westzaan.
 • In samenwerking met gemeente Zaanstad en Green Business Club Nederland wordt een lokale Green Business Club opgericht voor een duurzamere bedrijventerrein Westerspoor en Zuiderhout: het Zaandeltagebied. GBC Zaandelta is een collectief van bedrijven welke zijn gevestigd in dit gebied. Marjan Hoffman is kwartiermaker.

Architect – Eva Stache

 • Gaat kort in op de verschillende functies van vegetatie: hitte afvangen, water opnemen, lucht zuiveren (ecosysteemdiensten).
 • Haar pleidooi: er is echt heel veel meer groen nodig in de stad dan er nu is! Vooral voor het bewezen positieve effect op gezondheid en welzijn.
 • Niemand redt dat alleen: de overheid, ondernemers en burgers moeten echt samen optrekken.

In de pauze tekent iedereen enthousiast op de grote kaart van Zaanstad waar alle initiatieven en koplopers zitten. De eerste stappen van de energietransitie is zichtbaar in alle uithoeken van Zaanstad! Na de pauze volgen de laatste twee pitches:

Zaanse Energie Agenda ZEA (Paul Bakkum – Procesmanager Gemeente Zaanstad)  

 • Uitstoot CO2 vooral door gebouwde omgeving (huizen), daarnaast verkeer en bedrijvigheid.
 • Energielabel in Zaanstad van woningen heel laag, 30% slechter dan landelijk gemiddeld: daardoor voor 30 miljoen euro verspilling van energie!
 • Voor huurders is hun energieverbruik deels lastig zelf te beïnvloeden, dus daar ligt een rol voor de corporaties.
 • Aanpak bestaat uit: weten (bewustwording groeit), willen (nu nog vooral koplopers), kunnen (financiële en juridische mogelijkheden) en doen (kleine stapjes zetten, vooral op natuurlijk moment bijv. als kinderen uit huis gaan).

Reactie vanuit de zaal: die 30 miljoen laten zien dat er dus een businesscase in zit! Investeren, werkgelegenheid, en gelijk CO2 reductie; we zoeken dus investeerder voor 30 miljoen (pensioen fondsen etc).

Ecorus – Martin Botterweg

 • Inzetten op zonnepanelen: inschatting van deskundigen is dat in 2050 de meeste energie op aarde van zon zal komen. Zonlicht is ruim voorhanden, en heeft niet de nadelen van windmolens (je ziet niks bewegen en het kan niet kapot).
 • Het kost veel minder ruimte dan iedereen denkt; in heel Nederland slechts 500 km2 nodig. Regering denkt naast daken vooral aan zonneweides en mogelijk op het water.

Kansen verkennen

Vervolgens zijn we in groepen de kansen voor Zaanstad gaan verkennen: wat zijn ideeën om elkaar te versterken en de energietransitie te versnellen? Een greep uit de opbrengst:

 • Toekomstige woonlocaties zo oriënteren dat er altijd zonnepanelen kunnen – gewoon eisen, net als gasloos. Ontwikkelaars en stedenbouwkundigen dwingen zongericht te ontwikkelen!
 • Veel meer communicatie, bewustwording, gedragsverandering:
 • Misvattingen wegnemen: duurzame energie hoeft niet duurder te zijn.
 • Minder vlees eten helpt veel (uitstoot is nu groter dan van vervoer; dus promoot minder vlees eten, thuis maar bijvoorbeeld ook in kantines etc.).
 • Betrek opleidingen/onderwijs (voorbeeld project: binnen 1 jaar niemand meer elektrische deurbel).
 • Gemeente: maak duidelijk waar we staan en waar we heen moeten (visie)!
 • Opslag van duurzame energie, in accu’s – nu nog duur, er komen in Nederland wel proefopstellingen maar is binnen een paar jaar wel te doen?
 • Parkeerplaatsen benutten, zonnepanelen erboven. Maar schijnt nu (nog) te duur te zijn (vooral de onderconstructie)?
 • Meer laadpalen bij supermarkten, 20 minuten, even reserveren, bi-directioneel.
 • Aanpassen wet en regelgeving, gericht op dat het wél kan en niet op het onmogelijk maken.
 • Energie-coöperatie oprichten voor woningcorporaties, naar het model van SAENZ.
 • De stad moet echt veel groener worden! Groene daken en muren, tuinen vergroenen, “1 boom per familie” Ecosysteemdiensten essentieel voor de transitie.
 • Energie opwekken uit NZ-kanaal en de Zaan.

Energielasten sociale huurwoningen

Het laatste deel van de avond gaat over huurders met lage inkomens en de uitdaging waar de corporaties voor staan. Nina Bos van Parteon houdt een korte pitch en vraagt de gasten wat zou je doen als jij een Zaanse woningcoöperatie zou zijn?

Parteon:

 • Ambitie: totale bezit CO2 neutraal in 2050. Als onderdeel van overall-doelen: bieden van betaalbare huisvesting en goed wooncomfort.
 • Zaanstad is kwetsbaar, want heeft een slecht geïsoleerde woningvoorraad. Elk Zaans gezin gemiddeld 250 euro per jaar meer kwijt dan gemiddeld in Nederland en dat gaat nog oplopen. In totaal worden dus vele miljoenen verspild.

Tips en reacties:

 • Breed uitmeten wat je doet, elke stap goed bekendmaken!
 • Druk alle maatregelen uit in CO2 winst, niet alleen in wat het in geld kost. Dat past bij jullie rol als maatschappelijke instelling.
 • Waarom pas in 2050?! Als je veel meer zonnepanelen plaatst heb je het toch sneller voor elkaar en ook gewoon binnen ca zeven jaar terugverdiend? Reactie Parteon: het gaat niet alleen over zonnepanelen, er is groot onderhoud nodig om een flat naar label B te brengen, en vaak moet je ook iets doen aan funderingen. Het kost ook geld (mogelijk €30.000 per woning) en capaciteit. En: je kunt niet alle complexen tegelijk doen, want waar moeten die mensen dan heen? 300 mensen uitplaatsen per jaar is al heel veel, dan niemand anders op de wachtlijst meer een woning.
 • Niet alleen de woningen CO2 neutraal maken, maar ook je huurders (voorbeeld uit Amsterdam, Eigen Haard, service aangeboden door zuinige koelkasten, wasmachines etc.). Corporaties verplichten tot duurzame maatregelen (andere huurprijzen met lagere energielasten).

De avond wordt afgesloten met een drankje. We zijn het er over eens dat we vooral moeten denken in oplossingen, we hebben het echt waar te maken! Het is En-En-En en bovendien is het is 5 voor 12…..! Het was een mooie avond met veel kennis en ideeën, waar weer nieuwe contacten zijn gelegd.

Week Duurzaamheid

 

verslag Duurzaamheid in de wijk – 7 februari 2018

Gratis naar de film An inconvenient Truth 2 – 6 feb 2018

Verslag Circulair – 7 februari 2018

 

Verslag (Aard)gasloos worden – 9 februari 2018

Verslag Klimaatneutraal – 8 februari 2018

Verslag (Aard)gasloos worden – 9 februari 2018

Hoe kan je wonen zonder gasaansluiting? Hoe verwarm je dan je huis en kan je nog wel lekker koken? Op vrijdagmiddag 9 februari 2018 gingen we met bewoners van een koopwoning uit diverse wijken het gesprek aan over alternatieven voor (aard)gas. We bakten daarbij pannenkoeken ‘nieuwe stijl’ en waren te gast bij Astrid van der Meer op de locatie van Koken, Eten en Daten in Westzaan.

 Betrokken

Het was een gezellige drukte bij Koken, Eten en Daten. Sommige ouders kwamen met hun kinderen mee speciaal voor de pannenkoeken. Tjeerd Rienstra, Vice-fractievoorzitter van VVD Zaanstad heeft geruime tijd achter de inductieplaat doorgebracht. Er waren veel mensen aanwezig, die al betrokken zijn bij het thema duurzaamheid. Enkele aanwezigen hebben al zonnepanelen of oriënteren zich op zonnepanelen, hebben soms al inductie, soms niet. In een enkel geval was het gewoon leuk om eens te kijken hoe inductie koken gaat.

Informatiebehoefte

In gesprekken aan de eettafel bleek dat men behoefte heeft aan informatie. En daarbij vooral hulp bij het in perspectief plaatsen daarvan. Hoe verhouden verschillende energiebesparende maatregelen zich tot elkaar en wat zijn de consequenties van bepaalde keuzen. Maatwerkadvies dus. Men kwam met vragen als:

 • Ik heb zonnepanelen is wat ik wil daar compatible mee?
 • Wat kost een aardwarmte installatie, en is dat in mijn situatie mogelijk?
 • Hoe duurzaam is het apparaat dat ik aanschaf (gemiddelde levensduur van bijvoorbeeld een inductiekookplaat)?
 • Wat is het standpunt van de gemeente t.a.v. de kosten die gerekend worden voor het afsluiten van je gasleiding?
 • En op basis waarvan is dat bedrag bepaald?

Een moeder vertelde dat ze keramisch kookte. ‘Dat was dramatisch! Bij een verbouwing hebben we de gasvoorzieningen gebruikt, die al aanwezig waren om weer op gas te koken’. Dat ze niet aan inductie hebben gedacht kwam doordat de gasvoorzieningen er al lagen.

De levensduur van de apparatuur speelt een rol bij de afweging om over te stappen op een andere soort verwarming. De prijs van de omschakeling naar gasloos koken of – verwarmen is nog een groot obstakel.

Het is veel te duur voor veel mensen, het moet goedkoper worden.

De overheid geeft hier veel te weinig subsidie voor. Vanuit financieel oogpunt gaan mensen niet omschakelen.

Energierekening lage inkomens

Voor mensen met een laag inkomen, in een huurwoning of in een koopwoning met een funderingsprobleem (en een hoge restschuld) moet het ook mogelijk worden om aardgasvrij te wonen. Zij kunnen het bedrag dat nodig voor de investering in duurzaamheidsmaatregelen niet ineens opbrengen. Een pilot van Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ), waarbij naast funderingsherstel, meteen je eigen huis geïsoleerd wordt, zou breder uitgerold kunnen worden.

BOX Een andere moeders kookt op inductie: ‘Dat doe je alleen als je gaat verhuizen naar een nieuwbouwwoning, anders is het teveel gedoe.’

Samenwerken met buren

Er is een notie dat je met je buren actie kunt ondernemen. De één is daar actiever in dan de ander. Maar hoe dit werkt in de praktijk, als je samen zonnepanelen wil plaatsen, is niet duidelijk. En niet iedereen wil afhankelijk zijn van de buren. Van een pilot zouden we samen kunnen leren.

Rol bedrijven

Er kwamen enkele ideeën op, waar bedrijven een rol kunnen pakken. Kan bijvoorbeeld een keukenzaak informatie geven over de voordelen van inductie koken. Of een installatiebedrijf dat een integraal advies geeft voor verduurzaming van de woning.

Rol gemeente

De gemeente kan de bewustwording van mensen vergroten. Ze kan meer actief informeren. Want je weet niet hoe je moet verduurzamen. De informatie komt vaak in stukjes naar je toe. Hoe werkt het geheel, wat is financieel het meest effectief? Hoe toegankelijk zijn de regelingen? De beslissing blijft een individuele afweging. De Energiecafé’s worden ook genoemd.

De energietransitie komt steeds dichterbij, we beseffen dat we ergens moeten beginnen. En we moeten faseren, niet overhaast beslissen, de energietransitie is niet zomaar geregeld.

Maar we moeten wel met zijn allen nu aan slag!

 

Week Duurzaamheid

Verslag Gezonde leefomgeving – 6 februari 2018

Verslag Circulair – 7 februari 2018

Gratis naar de film An inconvenient Truth 2 – 6 feb 2018

Verslag Klimaatneutraal – 8 februari 2018

Verslag (Aard)gasloos worden – 9 februari 2018

 

Verslag (Aard)gasloos worden – 9 februari 2018

Week Duurzaamheid – 6 t/m 9 februari 2018


Een gezonde leefomgeving, een circulaire economie en een klimaatneutrale stad. Dat wordt de focus van de gemeente Zaanstad.

Wat vind jij belangrijk voor de komende jaren in Zaanstad? Waar moeten we samen de komende tijd prioriteit aan geven?

We gingen in gesprek met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over wat we in Zaanstad belangrijk vinden voor de komende jaren. De opbrengsten van de week in een notendop zie je hierboven in de overzichtsplaat. De opbrengst per bijeenkomst vind je hieronder bij de verschillende links.

Programma en achtergrond themaweek

Verslag Gezonde leefomgeving – 6 februari 2018

verslag Duurzaamheid in de wijk – 7 februari 2018

Verslag Circulair – 7 februari 2018

Verslag Klimaatneutraal – 8 februari 2018

Verslag (Aard)gasloos worden – 9 februari 2018

Week Duurzaamheid – 6 t/m 9 februari 2018

In gesprek met Zaanstad

We zijn op zoek naar jouw Zaanse geluid! We organiseren themaweken met werksessies, lezingen, buurtmaaltijden en ontmoetingen in de wijk. De thema’s zijn Duurzaamheid, Inclusieve stad, Verstedelijking en Economische ontwikkeling.

We willen in gesprek met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Wat vinden we in Zaanstad belangrijk voor de komende jaren?

Samen onderzoeken we wat de urgente uitdagingen en hoe we dit samen aanpakken, hoe we elkaar versterken en samen versnellen.

We doen dit omdat de uitdagingen waar we voor staan vragen om nieuwe vormen van samenwerken.

Kom en denk mee!

Themaweken

Week Duurzaamheid – 6 t/m 9 februari 2018

Week Inclusieve stad/Maak het verschil – 19 t/m 23 februari 2018

Week Verstedelijking – 12 t/m 16 maart 2018

Week Economische ontwikkeling – 9 t/m 13 april 2018

De organisator van Zaanse geluiden is Platform Aan de Zaan, ondersteund door gemeente Zaanstad en alle netwerken en organisaties die zich willen aansluiten.

In gesprek met Zaanstad

Gratis naar de film An inconvenient Truth 2 – 6 feb 2018

Tien jaar nadat de film An Inconvenient Truth 1 klimaatverandering onder de aandacht bracht, is het boeiende deel 2 verschenen dat ons laat zien hoe dicht we bij een ware energierevolutie zijn. Het klimaat verandert, de waarheid niet.  Voormalig Vice-President Al Gore gaat onvermoeibaar door met zijn strijd terwijl hij de wereld rondreist om talloze klimaatdeskundigen te trainen en zijn invloed uit te oefenen op het internationale klimaatbeleid. Camera’s volgen hem achter de schermen tijdens zowel persoonlijke, grappige als ontroerende momenten. Hij blijft het inspirerende idee uitdragen dat de gevaren van klimaatverandering overwonnen kunnen worden door innovatie en inspiratie.

Graag nodigen we inwoners en bedrijven van de Zaanstreek van harte uit om (nog meer) bewust te worden van de klimaatverandering.

De film draait speciaal in de Duurzaamheidsweek in Filmtheater De Fabriek te Zaandam. En om zoveel mogelijk mensen uit de Zaanstreek te inspireren, mogen we deze film op dinsdag 6 februari a.s. om 12:30 uur en 18:30 uur gratis aanbieden (max 2 kaartjes per persoon en op=op). Bestel hier je kaartje

 

Gratis naar de film An inconvenient Truth 2 – 6 feb 2018